تجربیات یک معلم

نمونه سوال پایه سوم

رديف

نام و نام خانوادگی:              بسمه تعالی                جمله نويسی و انشاء - پايه سوم                                                                   نوبت اول                                         نام دبستان:

 

بارم

1

نويسنده يا شاعر را به اثرش وصل کن

  

                           سعدی       فردوسی        ابوعلی سينا        مولوی

 

 

                          قانون           مثنوی           شاهنامه           گلستان

 

 

1

2

مخالف کلمه های زير را بنویس.

 

ناجوانمردی(            ) - رفت(               ) - ابتدا(               ) - کامل(               )

 

1

3

عبارت زير را طوری کامل کن که خنده دار شود.

 

در يک روز بارانی دو نفر به جنگلی رفتند. ناگهان آسمان رعد و برق زد.

 

 يکی از آن ها گفت: ...

 

 

1

4

درباره ی معدن چه می دانی؟ دو جمله بنويس.

 

 

1

5

در اين لحظه هر چه به ذهنت می آيد، بنويس.

 

1

6

به کلمه های زير (گاه) اضافه کن و معنی آن ها را بنويس.

 

   آرام    ......... :

   خواب ......... :

 

1

7

اين کلمه ها را به ترتيب حروف الفبا بنويس.

 

    (مهمان - ميزبان - ناهار - شام - صبحانه) =

 

 

1

8

اگر بخواهی تابلويی بکشی و بيرون جنگل نصب

 

کنی، چه تابلويی می کشی؟ آن را نقّاشی کن.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

9

کامل کن.

- اگر دريا .................................................................... .

- اگر نفت .................................................................... .

- اگر جنگل .................................................................. .

 

1.5

10

نوشته ی زير را ادامه بده.

 

يکی بود يکی نبود. روزی روزگاری، در يک جنگل زيبا ودور ...

 

 

 

 

2

11

جمله بساز.

عرق ريزان:.........................................................................................

اشک ريزان:.........................................................................................

نفس نفس زنان:......................................................................................

بی ادب:...............................................................................................

 

2

12

برای شمارش هر يک از وسايل زير از چه کلمه ای استفاده می شود؟

 

 فرش(              ) - مداد رنگی(              ) - جوراب(              ) - کتاب(               )

 

2

   

 13 ـ                     گزارشی از يک مسافرت باخانواده ی خودرا بنويس.

 

…………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………….

 

4.5

                                                                                  


                                                           به نام خدا

نام ونام خانوادگي:              امتحان انشا وجمله سازي    كلاس سوم  نوبت دوم    مدت=60       

1

 

به كلمه هاي زير  ( گزار  ) اضافه كنيد وجمله بسازيد .

نماز:.......................................................................................................................

 

سپاس::...................................................................................................................

 

2

 

 

2

مخالف كلمه هاي زير را بنويسيد ؟

 

شجاع (            )    سنگين (            )         سالم (             )        عاقل (                   )

 

2

 

 

3

هم خانواده ي كلمه هاي زيررا بنويسيد ؟

 

صياد (             )     عالم  (                )       خطر (              )   مسافرت (                    )

 

2

 

 

 

4

جمله هاي به هم ريخته را مرتب كنيد ؟

 

مربي ، با راهنمايي ، مي كردند ، بچه ها ، نقاشي ،

(......................................................................................................)

 

نوشت ، در ، مشخصات ، دفتر، مرا ،  ا و، (.............................................................................................................. )

 

 

2

 

 

5

كلمه هاي هم معني را به هم وصل كنيد ؟

 

                                   عجله                                                 مبصر

                                   شايستگي                                         پاكيزگي

                                   نماينده                                                لياقت

                                   تميز                                                    شتاب

                            

2

6

 از د و موضوع زير يكي را انتخاب كنيد  وانشاء بنويسيد

 

  10

 

1-    يك خاطره از مسافرت خود با خانواده  را بنويسيد .

2-    چرا بايد به پدر ومادراحترام بگذاريم.

 


نام ونام خانوادگی=                 بسمه تعالی             مدت: 70  دقیقه            تاریخ:

                      امتحان: ریاضیات نوبت اول         پایه:سوم ابتدایی       دبستان :

 

بارم

1) عدد های زیر را به رقم وحروف بنویسید ؟

 سیصد وهفتاد (           )                       459 = (......................................)

 

 

1

2) کوچک ترین عدد سه رقمی (.............) وبزرک ترین عدد چها رقمی (.........) است

1

3) از 1038 تا 1048 به ترتیب بنویسید ؟

1

4) 3کیلو متر و400 متر چند متر است ؟ ........................

1

5) 4700متر ..............کیلو مترو................متر است ؟

1

6) با رقم های( 3- 8- 4-9) بزرگ ترین وکوچک ترین عدد چهار رقمی را بنویسید  ؟

1

7) یک کیلو گرم چند گرم است ؟................... و یک متر چند سانتی متر است ؟......

1                                             

8)  4 کیلو گرم و300گرم روی هم چند گرم است ؟...............

1

9) کدام یک از شکل های زیر چهار ضلع هم اندازه دارد ؟  زیر آن خط بکشید .

      مربع                 مستطیل                  مثلث

 

1                       

 

 

10) ضرب وتقسیم زیر را انجام دهید ؟

                                           

                 = ۷×۹                            = ۲۴ ÷۳

1

 

 

11) جمع زیر را روی محور نشان دهید  ؟                                           =  ۸+۶

               

                                                                                                                                                                                                         <---!---!---!---!---!---!---!---!---!---!---!---!---!---!---!---!---!---!---!---!---!---!

                                    18     17      16  15     14  13     12    11 10      9     8       7       6     5      4      3      2       1      0

 

 

1

 

 

 

12) اندازه ی ضلع مربعی 10 سانتی متر است ، محیط این مربع راحساب کنید ؟

                                                                                                                

1

 

13 ) هرمثلث که دو ضلع هم انذازه داشته باشد ، مثلث ................. می گوییم .

1

14) هرمثلث که سه ضلع هم اندازه داشته باشد ، مثلث ..................می گوییم .

1

15 ) هر دست لیوان 6 عدد لیوان است . 5 دست لیوان چندتا است ؟

2

16 ) درنماز جماعت مسجد یک روستا 63 نفرشرکت می کنند ، درهر ردیف 9 نفر

       می ایستند .حساب کنید نمازگزاران چند صف تشکیل می دهند ؟

 

 

 

 

17) جمع وتفریق کنید                                                                                             ۳۴۷۴                                    ۴۷۱۴

                                       ۲۳۹۷ +                                ۲۳۸۶  ___

                                ___________________                            __________

2

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۸ساعت 0:38  توسط م- رمازی  |